Reis grønt

01.06.202010:12 Sissel

Lofoten besluttet høsten 2017 å jobbe systematisk og aktivt med bærekraftig reisemålsutvikling. Vi har tatt mål av oss å kvalifisere for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål innen 2019.

Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å bevare natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og sikre økonomisk levedyktighet. 

Destinasjon Lofoten har mål om å bli sertifisert som miljøfyrtårn innen utgangen av 2017, og har med seg.

 

Hvordan jobber Lofoten med bærekraft?

  1. Sikre god bruk av natur, kultur og attraksjoner

Dette er et omfattende tiltaksområde som handler om hvordan vi gjennom besøksforvaltning, styring av infrastruktur, kommunalt planarbeid og tydelig formidling og kommunikasjon skal styre og regulere bruk av natur og kultur. Tiltaksområdet omfatter blant annet merking og vedlikehold av ulike turruter, og oppfordring til gjester om å delta på guidede turer.

 

  1. Redusere miljøbelastningen

Destinasjon Lofoten skal jobbe aktivt med å redusere miljøbelastningen gjennom fokus på god avfallshandtering, reduksjon av utslipp og bidra i arbeidet med at flere aktører  blir miljøsertifisert. Dette arbeidet er allerede godt i gang og 10 bedrifter jobber høsten 2017 med å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

 

  1. Sikre Lofotens omdømme blant gjester og lokalsamfunn

Lofoten skal unngå negativ omtale i presse og lokalbefolkning gjennom god kommunikasjon som gjør det enkelt for gjesten å ta riktige valg. Vi jobber aktivt med merkevaren og skal utvikle og iverksette en kommunikasjonsplan for å sikre at kommunikasjon til gjester og lokalbefolkning kommer til riktig tidspunkt og i riktig fora. Kommunikasjonen skal gjelde blant annet informasjon om tilrettelagte områder, service og sanitæranlegg, sikkerhet, allemannsretten, regler innenfor fisketurisme og Code of behaviour.

Lofoten skal også jobbe målrettet for å engasjere lokalbefolkning, gjester og fritidsboligeiere til å gi innspill og bidra i arbeidet med konkrete tiltak som strandrydding, skilting, merking og klopping.

 

  1. Videreutvikle helårlig reiseliv med helårlige arbeidsplasser Økonomisk bærekraft er viktig, og medlemmene i Destination Lofoten har som strategi å jobbe med målrettet produktutvikling og markedsføring mot et helårlig besøk. Et helårlig reiseliv skaper flere permanente arbeidsplasser, en mer stabil arbeidsstokk og dermed også en økt permanent bosetting i Lofoten. Tiltaksområdet omhandler både produktutvikling, segmentering og helårlig tilgjengelig infrastruktur og kollektivtransport.

 

  1. Styrke kompetansen i og om reiseliv

Kompetanse er sentralt for å møte morgendagens utfordringer og muligheter som internasjonalt reisemål hva gjelder både miljø, sikkerhet og markedets forventninger.

Destinasjon Lofoten skal jobbe aktivt for å tilby kurs innen viktige områder som miljøledelse, sertifisering, kulturforståelse, lokal mat og ikke minst vertskapsrollen i Lofoten. Den høye andelen av sesongansatte i næringen gjør det nødvendig å ha tilgjengelig for disse kurs som angår Lofoten som reisemål. Vi skal i tillegg samarbeide med tilbydere av reiselivsrelaterte utdanninger, som eksempelvis Lofoten reiselivsfagskole, Nord universitet og UiT - Norges arktiske universitetet. 

  1. Rigge reisemålet for fremtiden

For å ruste Lofoten som reisemål for fremtiden skal vi jobbe for å formalisere rollen til destinasjonsselskapet som koordinator for en helhetlig og bærekraftig reisemålsutvikling.

Å få til et koordinert samarbeid med kommuner, sentrale aktører innenfor det offentlige og næringslivet vil være sentralt for å lykkes med dette arbeidet.

Fullstendig handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten er utarbeidet og skal vedtas av kommunene første kvartal 2018.

For mer informasjon, kontakt daglig leder i Destinasjon Lofoten Elisabeth Dreyer (hyperlink til e-post)