Reisegarantiordningen og plikten til å stille reisegaranti

Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen etter lov av 15. juni 2018 om pakkereiser og reisegaranti m.v. (pakkereiseloven). Reisegarantien refunderer den reisendes forskuddsbetaling dersom den næringsdrivende går konkurs jf pakkereiselovens § 43 jf. § 42 første ledd. Loven pålegger alle arrangører av pakkereiser å stille reisegaranti. Brudd på lovens bestemmelser om reisegaranti er forbundet med straff jf § 53.

24.04.201911:25 Hege

En pakkereise er en kombinasjon av minst to forskjellige typer reisetjenester som gjelder samme reise og hvor du tar betalt av den reisende for begge tjenester, ytterligere vilkår følger av lovens § 6.

Med reisetjeneste forstås i § 5

  • Persontransport
  • Innkvartering
  • Utleie av biler, andre motorvogner eller motorsykler
  • Enhver annen turisttjeneste som ikke er en integrert del av en reisetjeneste

Vi legger til grunn at de fleste av dere som faller inn under garantiplikten selger pakkereiser fordi dere tilbyr overnatting og typisk en opplevelse (turisttjeneste). Andre tilbyr kanskje også transport frem til destinasjonen.

Unntak fra lovens virkeområde er ifølge § 2

  • Reiser som varer kortere enn 24 timer og ikke omfatter innkvartering
  • Reiser som tilbys eller formidles leilighetsvis på et ideelt grunnlag og kun til en begrenset gruppe reisende, eller
  • Kjøpes på grunnlag av en generell avtale mellom næringsdrivende om kjøp av forretningsreiser

 

En sammensatt reise oppstår når du tilbyr en reisetjeneste som du tar betalt for samtidig som den reisende fra din hjemmeside også kan kjøpe en reisetjeneste av en annen tjenesteleverandør som du «samarbeider» med. Den reisende betaler i så fall direkte til den andre tjenesteleverandøren mens du muligens mottar en returprovisjon, men ikke nødvendigvis. Da skal du stille reisegaranti for den tjenesten du mottok betaling for.

Med reisegaranti menes en individuell garanti i form av en bank eller forsikringsgaranti eller et sperret og pantsatt innskudd (pant i enkelt pengekrav) jf § 42 annet ledd.

Garantibeløpet skal som hovedregel dekke den reisendes forskuddsinnbetalinger til enhver tid og der hvor transport inngår i pakken, skal garantien også dekke retur av de reisende. Garantibeløpet fastsettes i samsvar med regelen i § 3 jf. § 2 i Forskrift om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseforskriften) og utgjør normalt omsetningen i en gjennomsnittlig høysesongmåned.

Reisegarantiordningen finansieres ved at medlemmene betaler et årsgebyr jf. forskriftens § 8. Gebyrene varierer fra kr 2.000 til kr 70.000. I tillegg kommer et gebyr som dekker grunnfinansieringen av Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser (www.pakkereisenemnda.no) jf. § 9. Gebyrene her varierer mellom kr 1.797,50 og kr 71.875 (inkl. mva.)

Mange stiller spørsmål om arrangøren har noen fordel av reisegarantiordningen? Svaret er nei. For arrangøren innebærer ordningen en vesentlig økonomisk forpliktelse. Fordelen ligger på den reisendes hånd som i tillegg til å være sikret mot konkurs hos arrangøren har flere rettigheter rent kvalitativt blant annet rett til klagebehandling. Fordelen for arrangøren er mer avledet og ligger i at det er uproblematisk å be kunden om å betale reisen på forskudd siden betalingen er sikret uavhengig av arrangørens økonomi. Tryggheten for kunden både kvalitativt og økonomisk kan utnyttes markedsmessig. 

Ytterligere opplysninger om Reisegarantifondet og lovverket som regulerer ordningen finnes på  www.rgf.no.

Ta bare kontakt med Reisegarantifondet dersom du spørsmål. 

Bedrifter i Lofoten som er medlem av Reisegarantifondet:

Destination Lofoten

Discover North AS / Lofotentours

Event Lofoten

Hvalsafari AS

Lofoten Golfdrift AS

Lofoten opplevelser AS

Lofoten Tours AS

Reine Rorbuer Drift AS

Seil Norge AS

Svinøya Rorbuer AS

XXLofoten AS

Arctic Buss Lofoten AS